ԱՆԱՊԱՏԻ ՍՈՒՐԲ ԿԱՐԱՊԵՏ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ

WELCOME  TO  ST.  GARABED  

ARMENIAN APOSTOLIC  CHURCH  OF  THE DESERT

Today more than ever, our souls need guidance and enrichment. God’s wisdom is the fountain of life that can enrich our souls.  We invite you to actively participate in the Church to deepen your faith, glorify the Lord our God through worship,  and receive His wisdom, peace, and solace.

Dear St. Garabed Church member,

 

The parish council is pleased to invite you to the St. Garabed Parish 2024 Assembly that will take place on  Sunday, February 25, 2024, after church services.  All church members can attend, though only dues-paid members for the year 2024 may vote or run for office.  

A small lunch will be provided.  

We look forward to seeing you,


St. Garabed Parish Council  

2024  FEASTS  ON THE LITURGICAL  CALENDAR

Of  the  Armenian  Apostolic Orthodox  Church


06 January 2024 – Nativity and Epiphany

13 January 2024Feast of the Naming of Jesus Christ

15 January 2024Birth of John the Baptist

27 January 2024Saint Sarkis

8 February 2024Saint Vartanants

11 February 2024Great Lent

14 February 2024Presentation of the Lord to the Temple

6 March 2024Median Day of Lent

16 March 2024Saint Gregory the Illuminator’s Entry to the pit

24 March 2024Palm Sunday

31 March 2024 – Easter

24 April 2024 – Holy Martyrs’ Day of the 1915 Armenian Genocide

28 April 2024Apparition of the Holy Cross

9 May 2024Ascension

19 May 2024Pentecost

27 May 2024Saints Hripsimiants

28 May 2024Saints Gayaniants

30 May 2024Saint John the Baptist

1 June 2024Saint Gregory the Illuminator’s Delivery from the pit

2 June 2024Feast of Holy Etchmiadzin

15 June 2024Discovery of the Relics of Saint Gregory the Illuminator

20 June 2024 – Saint Sahag and Saint Mesrob

7 July 2024Feast of the Transfiguration

18 August 2024Assumption of the Holy Mother of God

15 September 2024Exaltation of the Holy Cross

28 September 2024Saint George

29 September 2024Holy Cross of Varak

12 October 2024Holy Translators

27 October 2024Discovery of the Cross

02 November 2024Feast of All Saints

9 November 2024Holy Archangels Gabriel and Michael

17 November 2024 – Start of 50 days Lent to Christmas

30 November 2024Saints Thaddeus and Bartholomew

14 December 2024Saint Hagop (James) of Nisibis

23 December 2024 – Saint David the Prophet

24 December 2024 Saint Stephen the Protomartyr

26 December 2024Saint Peter and Saint Paul 

SCHEDULE OF HOLY WEEK CHURCH SERVICES

GREAT LENT SCHEDULE

GREAT LENT WEDNESDAY VIGIL

Հ Ա Ղ Ո Ր Դ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն


Մեր ժողովուրդի զաւակներուն ազնիւ ուշադրութեան կը յանձնենք անցնող տարուայ ընթացքին Անապատի Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Կարապետ Եկեղեցւոյ կարեւոր իրագործումներուն ամփոփ զեկոյցը:

2023 տարուայ մեծագոյն յաջողութիւնը եղաւ Անապատի Սուրբ Կարապետ Եկեղեցւոյ Շաբաթօրեայ եւ Կիրակնօրեայ դպրոցներուն հաստատումը: Երկու կառոյցներուն բացումը  շրջանէն ներս մեծապէս խթանեցին կապը եկեղեցւոյ եւ ծնողներուն միջեւ, զարկ տուին  հոգեւոր ու հայեցի կրթութեան զարգացման եւ փոխադարձ վստահութեան: Այս առաքելութեան լծուած են նուիրեալ եւ պարտաճանաչ ուսուցիչներ, որոնք անհրաժեշտ գիտելիքներ կը փոխանցեն օր ըստ օրէ աճող մեր աշակերտութեան: Մեծ ուրախութիւն ու գոհունակութիւն է տեսնել համայնքը համախմբուած եկեղեցւոյ, մեր հոգեւոր ու հայկական աւանդութիւններուն շուրջ: Կիրակնօրեայ եկեղեցական արարողութիւնները կը կատարուի բծախնդրութեամբ եւ եկեղեցի այցելողներու թիւը զգալի աճ կ՛արձանագրէ: Ուրախութեամբ կ՛արձանագրենք, թէ հեռաւոր շրջաններէ հայեր եւս կը միանան եկեղեցական արարողութիւններուն եւ Անապատի Եկեղեցին առաւել եւս կեանք կ՛առնէ իր հաւատացեալներով: Սուրբ Կարապետ Եկեղեցւոյ մասին նաեւ հետաքրքրուած են տեղացի ոչ հայեր, որոնք զանազան առիթներով կ՛այցելեն եկեղեցի եւ մեր հաւատացեալներուն հետ կը հետեւին մեր արարողութիւններուն:

Արեւմտեան Թեմի Թեմակալ Առաջնորդ՝ Գերշ. Տէր Յովնան Արք. Տէրտէրեանի տնօրինութեամբ Բարեշնորհ Գէորգ Սրկ. Գէորգեան կը կատարէ իրեն վստահուած պարտականութիւնները, թէ՛ եկեղեցիէն ներս, հսկելով եկեղեցական արարողութիւններու կատարման եւ թէ՛ եկեղեցիէն դուրս՝ հովուական ծառայութեամբ: Գէորգ Սարկաւագ տարբեր առիթներով  կ՛այցելէ իրեն խնամքին վստահուած ծխայիններուն տուները եւ հիւանդանոցներ: Ան օգտագործելով համացանցը առաւելագոյն չափով կը փորձէ հասնիլ եւ շփման մէջ մտնել բոլորին հետ: Ան Սուրբ Կարապետ եկեղեցւոյ պաշտօնական կայքէջին նախագիծը պատրաստեց, որ մեծ արձագանգ գտաւ մեծ թիւով այցելուներու կողմէ:

Անցնող տարուայ ընթացքին համագործակցելով ծխական խորհուրդին հետ Գէորգ Սարկաւագի ջանքերով զարկ տրուեցան հովուական առաջնորդութեան, հոգեւոր ու աղօթական կեանքին, հանդիպելով թէ՛ զոյգերու, խումբերու կամ անհատներու հետ: Սարկաւագը ճգնաժամերու, վիշտի եւ կամ սուգի ժամանակ ներկայ է եղած համայնքի զաւակներուն կողքին, զանոնք մխիթարած, խրախուսած եւ հոգեւոր աջակցութիւն մատակարարած անոնց: Անցնող տարուայ ընթացքին զանազան առիթներով Սրբազան հօր յատուկ կարգադրութեամբ այցելու հոգեւորականներ պատարագեցին Սուրբ Կարապետ Եկեղեցւոյ մէջ: Հոգեւոր հրատարակութիւններու ծիրէն ներս, տեղին է նշել, թէ տարբեր գրքոյկներ լոյս տեսան Հայաստանի մէջ եւ օգտագործուեցան հոգեւոր ու կրթական կառոյցներուն եւ ծխայիններուն կողմէ:

Ուրախութեամբ կը յայտնենք, թէ Սրբազան հօր տնօրինութեամբ Գէորգ Սարկաւագ Գէորգեան պիտի շարունակէ իր ծառայութիւնը մատուցանել շրջանէն ներս ի խնդիր համայնքի հոգեւոր աճին եւ զարգացման:


Դիւան Առաջնորդարանի

Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմ

PRESENTATION  OF  SAINT  NERSES  SHNORHALI  MEDALS


On Sunday, January 21, 2024, the eve of the Fast of the Catechumens, the Very Rev. Fr. Yeremia Abgaryan celebrated the Divine Liturgy and delivered the sermon at St. Leon (Ghevontiants) Armenian Cathedral. With the Diocesan Primate Archbishop Hovnan Derderian presiding over the service, the spiritual center of the Western Diocese was filled with hundreds of faithful who participated in the service. Among the Diocesan clergy participating in the service were the Very Rev. Fr. Dajad Dz. V. Yardemian, Archpriest Fr. Sarkis Petoyan, the Rev. Fr. Mikayel Kyureghyan, and the Rev. Fr. Nzhdeh Keshishyan. During the service, Archbishop Hovnan Derderian called forth to the nave Mrs. Aida Askejian and her spouse Mr. Markar Askejian, Mrs. Aida Sethian and her spouse Dr. Nubar Sethian, and Mr. Ara Babayan and her spouse Sonia Sumbulian Babayan. 

The Primate introduced the honorees to the parishioners, informing the congregants about the selfless and unwavering service of the distinguished individuals rendered to the Armenian Apostolic Church. In recognition of their Christian zeal, unrelenting dedication, and steadfast support of the mission of the Armenian Church, Mrs. Aida Askejian, Mrs. Aida Sethian, and Mr. Ara Babayan were honored with the Pontifical Encyclical of His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians and were presented with the prestigious St. Nerses Shnorhali (the Graceful) medals. In his remarks, the Diocesan Primate commended the honorees' loyalty and commitment to serving Christ, our Lord, upholding the sacred traditions of the Armenian Apostolic Church and staunch belief and support of the Stewardship Program of the Western Diocese which pursues the God-pleasing mission of educating and preparing the future wave of Diocesan clergy through to shepherd the flock of Christ.

The service was followed by a Stewardship luncheon in the Nazareth and Sima Kalaydjian Hall in honor of the medal recipients. It was attended by the Diocesan Council Chairman Mr. and Mrs. Vartan Nazerian, Chairman of the Stewardship Committee Mr. Derik Ghookasian, and his spouse Adrineh, Stewardship Committee members, supporters, and friends.

12th Anniversary of Consecration St. Garabed Armenian Apostolic Holy Church of the Desert


Last Sunday, January 14, 2024, the faithful of St. Garabed Armenian Church of the Desert were excited to welcome and receive the blessings of His Eminence Archbishop Hovnan Derderian, Primate of Western Diocese of the Armenian Church, who the day’s celebrant and homilist. The faithful received the opportunity to express their gratitude to Archbishop Derderian for his continued pastoral care, vision, and guidance. We also were delighted to have Rev. Fr. Vatche Ayrapetyan with us. David Gevorkian was ordained to the holy order of the Diaconate by the Srpazan Hayr. After the service, the Primate participated in a banquet organized by the Parish Council. Archbishop Derderian commended the collective efforts of Pastor Rev. Dn. Gevork Gevorkian, the Parish Council, the Lady's Society, and Armenian/Sunday Schools for their loyalty, devotion, steadfastness in their faith and dedication to carrying out the mission of St. Garabed Armenian Church. Aida Dinkjian and Jaqueline Tutunjian received the Hye Spirit Award from His Eminence Archbishop Hovnan Derderian. On behalf of parishioners of St. Garabed Church, the Primate’s visit will forever remain dear in our grateful hearts.

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ /  CHRISTMAS SCHEDULE 

Primate Presides Over Clergy Conference Held at the Diocesan Headquarters

 

Diocesan clergy gathered at the Headquarters of the Western Diocese of the Armenian Church of North America on Tuesday, October 17, 2023, to take part in the third clergy conference of the year. Held at the Hampar Room of the Western Diocese, the conference was presided by the Diocesan Primate H.E. Archbishop Hovnan Derderian. 


The day commenced with the morning prayer service at St. Leon (Ghevontiants) Armenian Cathedral during which the clergymen beseeched the Almighty to bless and have mercy upon the flock of Christ and to preserve and protect the Armenian Apostolic Church and the Armenian nation. The day's homily was delivered by the Very Rev. Fr. Yeremia Abgaryan.


The pastoral, liturgical, administrative, and disciplinary issues were discussed. The ongoing humanitarian assistance by the Western Diocese to the more than 100,000 displaced refugees from Artsakh was emphasized by the Diocesan Primate in which more than $300,000 has been transferred to the Mother See of Holy Etchmiadzin to be allocated to our brothers and sisters from Artsakh. 


ՍՐՏԱԳԻՆ ԿՈՉ ԹԵՄԻՍ ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼՆԵՐՈՒՆ ԱՐՑԱԽԱՀԱՅ ԳԱՂԹԱԿԱՆԱՑ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ Ի ՆՊԱՍՏ 

Սիրելի՛ հայորդիք,

Բոլորս ալ իրազեկ ենք, թէ ինչ կատարուեցաւ Արցախահայութեան հետ վերջին շաբաթներու եւ օրերու ընթացքին։ Մեր 100,000-է աւելի Արցախահայ քոյրերն ու եղբայրները բռնի տեղահանութեան զոհ դարձած են եւ այժմուս Հայաստան կը գտնուին։ Փառք Աստուծոյ, որ ցեղասպանութենէ մազապուրծ մեր հայրենակիցները՝ տառապեալ եւ սգաւոր, Մայր Հայաստանի մէջ իրենց անմիջական հոգածութիւնը կը ստանան պետական աջակցութեան, միջազգային եւ տեղական կազմակերպութիւններու եւ անհատ բարերարներու շնորհիւ՝ անշուշտ նաեւ զօրակցութեամբ մեր Ս․ Եկեղեցւոյ, Մայր Աթոռ Ս․ Էջմիածնի։ Մեր ազգի պատմութեան մէջ խոր ցաւ պատճառող իրավիճակ է ասիկա եւ մեր բոլորիս հոգու պարտքն է օգնութեան ձեռք մեկնել Արցախահայութեան, ովքեր այսօր խիստ կարիքներու մէջ են։ Արդ, մեր սրտագին խնդրանքն է, որ Ձեր առ Աստուած բարձրացրած աղօթքները հայրենիքի խաղաղութեան եւ բարօրութեան համար նաեւ գործնական արտայայտութիւն ունենան մարդասիրական առաքելութեանն ի նպաստ նուիրաբերումներով։ Արցախահայ գաղթականերուն օգնութեան նպատակով Ձեր սրտաբուխ նուէրը կրնաք ուղարկել հետեւեալ հասցէով․

Western Diocese of the Armenian Church of North America

3325 N. Glenoaks Blvd

Burbank, CA 91504

Memo: Artsakh Refugee Fund

Թող Աստուած վարձահատոյց ըլլայ Ձեզ եւ մշտապէս օրհնէ բարի կամեցողութեան եւ հայրենասէր ոգու համար։ 

Մնամք սիրոյ ողջունիւ,

Աղօթարար՝

Յովնան Արք․ Տէրտէրեան, Առաջնորդ

Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի

HEARTFELT APPEAL TO THE FAITHFUL OF THE WESTERN DIOCESE IN SUPPORT OF ARTSAKH REFUGEES 

Beloved Fellow Compatriots,

 I trust that you are all well-informed about the recent developments in Artsakh over the past few weeks and days. Once again, our brothers and sisters, numbering over 100,000, have been forced to become refugees, compelled to leave their homes and ancestral lands. It is a blessing from the Merciful God that these innocent men, women, and children, who have been afflicted by grief and trauma due to ethnic cleansing, were able to find safe haven in Armenia. There, they receive initial assistance through government initiatives, local and international organizations, individual philanthropists, and, of course, with the support of the Armenian Apostolic Church, Mother See of Holy Etchmiadzin. These are indeed somber times for our nation, and it is our Christian duty and moral obligation to offer support to the refugees from Artsakh. With this in mind, we humbly appeal to you, asking that your prayers for the peace and safety of our Motherland also find practical expression through your generous donations to aid the Artsakh refugees. To contribute, kindly send your heartfelt donations to the following address:

The Western Diocese of the Armenian Church of North America

N. Glenoaks Blvd.

Burbank, CA 91504

Memo: Artsakh Refugee Fund

May the Lord reward and bless you for your benevolence and patriotic spirit.

In Prayer,

 Archbishop Hovnan Derderian, Primate

Western Diocese, Armenian Church of North America


Please use the PayPal account indicated below this page for the donations or send a check payable to: 

St. Garabed Armenian Apostolic Church of the Desert.

 All donations are Tax deductible.

PRAYER MIRRORS YOUR LIFEFilm dedicated to the 20th Anniversary of Leadership of His Eminence 

Archbishop Hovnan Derderian 

at the Western Diocese of the Armenian Church of North America. We are thankful and blessed to have Hovnan Srbazan as the spiritual father and 

the leader of the Armenian community of our Diocese!

Շնորհաւորում ենք Գերաշնորհ Տ․ Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանի Առաջնորդութեան 20-Ամեակը։ 


Congratulations on the 20th Anniversary of Leadership of His Eminence Archbishop Hovnan Derderian 


Second Clergy Conference of the Year Convenes at the Western Diocese 

The Annual Ladies Society Assembly Convenes at the Western Diocese 

Dn. Gevork Gevorkian

Deacon-in-Charge, Parish Pastor

Email: deacon.gevork@stgarabed.org

(760) 773-2155

Vartan Nazerian

Chairman of Parish Council

Email: vartan@stgarabed.org